Hållbar kaffehandel enligt Drop Coffee

Drop Coffee vill ge insyn i alla led i kaffeproduktionen, och en del av det är att visa hur vi tillsammans med våra råkaffespårare prissätter kaffe och hur mycket bonden faktiskt får betalt. Vi tror på att synligöra detta för att visa på hur vårt och ert arbete bidrar till en mer hållbar värld. I det här blogginlägget följer ett prisexempel baserat på Colombia 2014. Detta är siffror som är aktuella idag, vi tror på hur vi arbetar med den här modellen för att konstant öka den högsta nivån och betala producenterna mer för sitt ursprung. Vår strävan är att de närmsta åren betala ytterliga några dollar per kilo råkaffe. 

Vår vision som vi efterlever är att köpa in, rosta och servera det kaffe vi själva tycker om att dricka. Ett kaffe som är rent, smakrikt och som lämnar oss med en god eftersmak och ett gott samvete. Bara ett par procent av världens kaffeproduktion når den högsta nivån av kvalitet. Ofta saknas incitament och resurser för producenterna att höja ambitionerna. Världsmarknadspriser och rådande handelsstrukturer ger smalt utrymme för investeringar eller utveckling.

Därför arbetar vi bara med samarbetspartners som delar vår vision. Våra råkaffeleverantörer ska inte bara överleva av sin kaffeproduktion, de ska kunna leva av den. De ska få en möjlighet att investera i sin produktion och i framtiden.

När kaffet når oss arbetar vi för att lyfta fram alla de unika smakerna i varje kaffe och ursprung. Vi blandar inte kaffet och rostar för att få ut allt av dess karaktär - av respekt för producenten, men också för att kaffet ger oss så mycket mer när dess underart och växtförhållanden får följa med från skörd till kopp.

Följande är ett prisexempel på kaffet som skördades i juli i Colombia, summorna är ungefärliga då de är styrda av växelkurs och världsmarknadspriset på kaffe. 

I Colombia får bönderna betalt per carga. En carga är 125 kg råkaffe med pergamentskalet kvar där tre säckar motsvarar ungefär en säck färdigprocessat råkaffe. Enligt marknadspriset för specialkaffe betalas bonden 835000 pesos för en carga, det är ungefär 2985 SEK. Vår råkaffespårare Nordic Approach poängsätter allt kaffe efter hur bra det koppar och betalar sen bonden utöver dagspriset för specialkaffe ett minimum av 170 000 pesos per carga, enligt följande tabell:

85-86p – 170000 pesos (2985 + 608 SEK)

87-89p – 270000 pesos (2985 + 965 SEK)

89-90p – 400000 pesos (2985 +1430 SEK)

Allt kaffe Drop Coffee köper har mellan 85 och 100 poäng.

För ett kaffe med 88 poäng får bonden betalt 24 SEK per kilo plus tillägg och avgifter till samarbetspartners för kaffe på 7,70 SEK. Totalt får bonden betalt 32 SEK per kilo. 

Därefter tillkommer följande kostnader som läggs på det kaffepriset:

  • Torrprocessning, svinn, export – 11 SEK per kilo
  • Lön till serviceperson/exportör – 8 SEK per kilo.

Total kostnad innan frakt från ursprungslandet blir kilokostnaden ca 51 SEK per kilo. Därefter tillkommer frakt från utsprungslandet, hamnavgift in till EU, lagerkostnad och packningsavgifter på omkring 8 SEK per kilo.

Totalkostnad per kilo råkaffe som anländer till EU blir ca 59 SEK. Drop Coffee betalar ca 90 SEK per kilo råkaffe.

Prisexempel för 1 kg råkaffe, Colombia:

Marknadspriset för specialkaffe

24 SEK

Tillägg och avgifter till samarbetspartners

7,7 SEK

Total betalning till bonden

= 32 SEK

Torrprocess, svinn och exportkostnader

11 SEK

Lön till serviceperson/exportör

8 SEK

Total kostnad innan frakt från ursprungsland

=51 SEK

Fraktkostnad ut från ursprungsland, hamnavgift in till EU, lagerkostnad och packningskostnad

8 SEK

Total kostnad för råkaffe som anländer till EU

= 59 SEK

Frakt till mellanlager, kostnad förvaring och marginal till leverantör

ca 30 SEK

Slutgiltigt pris för Drop Coffee

= ca 90 SEK

 

Vi betalar våra producenter mer än världsmarknadspriset och även mer än vad några certiferingar kan garantera. Det finns en marknad för all kaffe och flera sätt att bygga en hållbar handel med ansvarsfulla relationer. Detta är vår ide och filosofi där kvalitet lönar sig.

Drop Coffee wants to give insight in all the steps involving coffee production, and one part of that is showing you how we together with our green green coffee sourcer is pricing the coffee and how much the farmer is paid. This example is based on Colombia harvest 2014. 

We have decided to buy, roast and serve the coffee we would personally like to drink. A coffee that is clean, tasty and leaves us with a nice aftertaste and a clean conscious. Only a couple percent of the worlds coffee production reaches the highest level of quality. Incentives and resources are often lacking for the producers to raise ambitions. World market prices and current trading structures provide little room for investment or development. 

That is why we only collaborate with those who share our vision. Our suppliers should not just survive on their coffee production, they should be able to live of it. They should be able to invest in their production and in the future.

The following is a price exemple of coffee harvested in July in Colombia. The totals are approximate due to the exchange rate and the world price of coffee. 

In Colombia the farmer is paid per carga. One carga is 125 kg of parchment. Three bags of parchment equals approximately one bag of green coffee. According to the market price for the most high end coffee, speciality coffee, the farmer is paid 835000 pesos per carga, about 412 USD. Nordic Approach scores all the coffee based on cupping, and pays the farmer on top of the speciality coffee price a minimum of 170000 pesos per Carga, according to the following table:

85-86p – 170000 pesos (412 + 84 USD) 

87-89p – 270000 pesos (412 + 133 USD)

89-90p – 400000 pesos (412 + 197 USD)

All coffee bought by Drop Coffee scores 85 points or higher. For a coffee scored with 88 points, the farmer is paid 3,3 USD plus Nordic Approach’s addition of 1,1 USD per kilo. A total cost of 4,4 USD. Above that following is added:

  • Milling fees, loss, export charge – 1,54 USD
  •  Fees to service provider/exporter – 1,1 USD

Total cost ex shipment: 7,04USD 

Shipment, port charge, warehouse, palletizing, wrapping, strapping – 1,1 USD 

Total cost: 8,14 USD per kilo

For harvest June 2014 Drop Coffee pays about 12,5 USD per kilo coffee from Colombia. 

 

Price example on 1 kg of green coffee, Colombia

Market price of speclity coffee

3,3 USD

Addition and fee to collaborators

1,1 USD

Total payment to the farmer

= 4,4 USD

Milling fees, loss, export charge

1,54 USD

Fees to service provider/exporter

1,1 USD

Total cost before shipment from origin

= 7,04 USD

Shipment, port charge, warehouse, palletizing, wrapping, strapping

1,1 USD

Total cost green of coffee arriving to EU

= 8,14 USD

Shipment to warehouse, storage fee, and margin to supplier

4,30 USD

Final price for Drop Coffee

= 12,5 USD

 

We pay our producers more than the world market price, and also more than some certificates can guarantee. There is a market for all coffee and a hundred ways to work sustainably with relation and environment. This is our idea and philosophy where quality pays off.

 

 

Find out more

Our roastery is located in Rosersbergs Industrial Area, a five-minute drive from Rosersberg train station. We have been roasting all our coffee on our turquoise 25 kilos Diedrich, since 2013.