Sekretess- och marknadsföringspolicy

 

Sekretess- och marknadsföringspolicy


1. Allmänt
Denna integritets- och marknadsföringspolicy ("Sekretesspolicy") beskriver hur Drop Coffee Roasters AB, Org. nr 559030-8275, Wollmar Yxkullsgatan 10, 11850 Stockholm, e-post: info@dropcoffee.se, ("Drop Coffee", "vi") samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller när Drop Coffee tillhandahåller tjänster och produkter relaterade till köp, tjänstefrågor och andra kontakter med Drop Coffee, såsom webbplatsbesök.Sekretesspolicyn gäller även för behandling av personuppgifter som görs i samband med Drop Coffee Account Holdings ("Kontoinnehavare").

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att din personliga information behandlas i enlighet med tillämpliga integritetslagar.

2. Personuppgiftsansvarig
Drop Coffee är personligt ansvarig för Drop Coffees behandling av dina personuppgifter och ansvarar för sådan behandling i enlighet med gällande lag. Drop Coffee är också personligt ansvarig för behandlingen av personuppgifter som innehas av Drop Coffee-kontot.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Drop Coffee samlar in och behandlar personlig information om dig när du genomför ett köp på Drop Coffees webbplats, använder Drop Coffees support, besöker Drop Coffees webbplats, eller ett evenemang som anordnas av Drop Coffee, eller när du på annat sätt kontaktar Drop Coffee. . Den information som samlas in från dig vid bokning och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Drop Coffee och för att Drop Coffee ska kunna tillhandahålla dess tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare , Drop Coffee samlar in personlig information om dig som du lämnar vid registrering av kontoinnehav. Drop Coffee samlar också in information om dig medan du är kontoinnehavare i samband med ditt kontoinnehav, såsom din köphistorik, hur du interagerar med Drop Coffees webbplats, vilka erbjudanden du har varit intresserad av genom att läsa ett e-postmeddelande eller klicka på en länk. Drop Coffee hanterar även data som Drop Coffee från tid till annan får tillgång till via ditt Drop Coffee-konto. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera din information genom att kontakta oss.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är Drop Coffees kunder
De personuppgifter Drop Coffee samlar in och behandlar dig som en kund som gör köp och använder våra supporttjänster är:
Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt ID eller organisationsnummer)
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsinformation
Kundnummer
IP adress och information om din användning av Drop Coffees hemsida

4.2 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter Drop Coffee samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:Namn och identifikationsnummer (personnummer, personnummer eller organisationsnummer)
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av Drop Coffee's webbplats
Information om vilka av våra produkter eller erbjudanden du har varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av dina e vents du har registrerat dig för
Information om dina köp
Information om dina kontoinnehav
Titel och intyg

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är Drop Coffees kunder
Drop Coffee behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.Framförallt behandlar Drop Coffee dina personuppgifter för att:
Slutföra våra skyldigheter gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att svara frågor och korrigering av felaktig information;
Tillhandahålla information och direktmarknadsföring, via post, e-post, SMS/MMS och telefon angående Drop Coffees och utvalda partners varor och tjänster;
Hantera kundrelationer och tillhandahålla våra tjänster;
Tillhandahålla relevant information och anpassade erbjudanden i såväl nyhetsbrev som på webben;
Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
Förbättra våra kunderbjudanden, såsom tjänsteutveckling, produkter och funktioner;
Förebygga bedrägerier och utföra riskhantering; och
Följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsspårning samt affärs- och metodutveckling relaterad till köp av varor och tjänster.
5.2 För dig som är Kontoinnehavare
Utöver listan ovan behandlar Drop Coffee personuppgifter om Kontoinnehavare även för att:
Hantera Kontoinnehav;
Ger dig möjligheten att använda kontoinnehavarens förmåner, såsom möjligheten att spara favoriter, förutfyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, enklare hantering av ärenden och klagomål och möjlighet att hantera flera adresser;
Ge specialerbjudanden;Möjliggöra kommunikation med dig som kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; och
Aktivera personliga erbjudanden, kampanjer och evenemangsinbjudningar via telefon, post, e-post och SMS/MMS.

6. De juridiska grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Drop Coffee baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i detta avsnitt.

6.2 Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att göra bokningar, inköp och för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Baserat på denna rättsliga grund behandlar vi dig också som kontoinnehavare, såsom dina köp, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Drop Coffee och ditt intresse för våra erbjudanden och produkter för att uppfylla vårt åtagande att ge dig personlig erbjudanden.

6.3 En del av behandlingen av personuppgifter som vi utför bygger på ett så kallat räntesaldo. Det gäller till exempel den behandling vi tar för att skicka dig erbjudanden om våra varor och tjänster och för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala köpesummor. Drop Coffee behandlar inte känsliga personuppgifter utifrån en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering utifrån en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Drop Coffee ha en rättslig skyldighet att behandla din personlig information. Det gäller till exempel den behandling av personuppgifter vi utför för att uppfylla bokföringslagens krav.


Syfte Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringsperiod
Att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt ge support Slutförande av köpeavtal (försäljningsvillkor) * Namn, adress, telefonnummer och e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv på Drop Coffee, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att säkerställa att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig skyldighet
* Namn, adress, telefonnummer och e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna i enlighet med tillämplig lag
Att marknadsföra Drop Coffee och våra dotterbolags varor och tjänster via post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning
* Namn, adress, telefonnummer och e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv på Drop Coffee, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att hantera dina kontoinnehav, ge dig möjligheten att få personliga erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS Slutförande av Drop Coffee-kontoavtalet * Namn, adress, telefonnummer och e-post
* Geografisk information
* IP-adress, enhetsinformation, logginformation
* Betalningsinformation
* Kundnummer
* Information om hur du använder vår webb, vilka av våra erbjudanden du har varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av dina evenemang du har anmält dig till
* Information om dina köp
* Information om ditt konto innehav
Så länge du har ett Drop Coffee-konto8 Profilering

8.1 Drop Coffee kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kontoinnehavare . Om du är kontoinnehavare hittar du information om hur du använder vår webb, vilka av våra produkter, tjänster och erbjudanden du har varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av dina evenemang du anmält dig till, information om dina köp och information om ditt kontoinnehav för att ge dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till evenemang som vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Det kan du göra genom att kontakta info@dropcoffe.se. När Drop Coffee har tagit emot ditt meddelande kommer Drop Coffee att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge det finns behov av att spara dem för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in i enlighet med detta Integritetspolicy. Drop Coffee kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att övervaka Drop Coffees juridiska intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

9.2 Drop Coffee sparar kundinformation i högst 24 månader efter att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Drop Coffee.

9.3 Drop Coffee sparar information om Kontoinnehavaren så länge som Kontoinnehavaren har ett Drop Coffee-konto.

10. Vem lämnar vi personlig information till?

10.1 Drop Coffee kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom andra delar av Drop Coffee Roasters AB och andra samarbetspartners, samt kort- och kommunikationsleverantörer Drop Coffee kan även lämna dina uppgifter till företag som tillhandahåller adressuppdateringstjänster för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part till vilken Drop Coffee lämnar information till eller på annat sätt lämnar information om en kund eller kontoinnehavare får använda informationen endast i syfte att sälja och marknadsföra Drop Coffee's and Drop Coffees närstående och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster relaterade till Drop Coffees avtal med dig som kund eller kontohavare. Om du ansöker om kredit vid köp av en produkt eller tjänst kan din information lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan även lämnas ut av Drop Coffee om det är nödvändigt för att följa tillämpliga lagkrav eller statliga krav, för att skydda Drop Coffees rättsliga intressen eller för att upptäcka, förhindra eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska frågor.

10.4 Drop Coffee kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, om någon av Drop Coffees leverantörer eller partners finns där. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer Drop Coffee att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifter förblir skyddade och även vidta nödvändiga åtgärder för att lagligt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
10.5 Vi kommer inte att sälja din personliga information till tredje part om vi inte har ditt tillstånd.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Drop Coffee har rätt att ändra integritetspolicyn när som helst. Drop Coffee kommer omedelbart att meddela dig om eventuella ändringar av integritetspolicyn. Om du inte accepterar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Drop Coffee innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta Drop Coffee.

12. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Drop Coffee har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring och radering. Till exempel lagras all information om kunder och Kontoinnehavare i en databas som är skyddad av behörighetshantering och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Drop Coffee är ansvarig för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

13.2 Drop Coffee kommer, på din begäran eller på eget initiativ, rätta, ta bort kopplingen , radera eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.

13.3 Du har rätt att begära;

 

 

  1. Tillgång till din personliga information. Detta innebär att du har rätt att begära en registeröversikt över den behandling vi utför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår genom skriftlig ansökan få ett registerutdrag från vilket personuppgifter registreras om dig, syftet med behandlingen och de mottagare informationen har lämnats eller ska lämnas ut. Du har också rätt att få information om var uppgifterna har hämtats om personuppgifter inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) och den förutsedda perioden under vilken uppgifterna kommer att lagras eller vilka kriterier som används för att fastställa denna period. Du har också rätt att få information om dina andra rättigheter som anges i denna paragraf i registerutdraget.
  2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer att uppmana dig att korrigera den felaktiga eller ofullständiga information som vi behandlar om dig så snabbt som möjligt.
  3. Radering av dina personuppgifter Detta innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter i till exempel bokföring och skattelagar. Vi kommer då att avsluta behandlingen som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter är märkta så att de endast kan behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan till exempel begära en begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse under punkt 13.3 b). Under tiden undersöks uppgifternas noggrannhet, deras behandling kommer att vara begränsad.

13.4 Drop Coffee kommer att meddela varje mottagare av de personuppgifter som avslöjas i punkt 10 ovan om eventuella korrigeringar eller radering av data, samt begränsning av behandling av data.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär rätten att under vissa förutsättningar extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot utförd personuppgiftsbehandling. på grundval av en intresseavvägning. Om du motsätter dig sådan behandling kommer vi endast att fortsätta behandlingen om det finns legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring är du alltid har rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till info@dropcoffee.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål.

13.8 Du kan lämna in eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies
När du besöker vår webbplats använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

DROP COFFEE ROASTERS AB
Wollmar Yxkullsgatan 10
118 50 Stockholm
info@dropcoffee.se

16. Åtkomst till personuppgifter

Om du har några frågor eller kommentarer, eller om du vill uppdatera, radera eller ändra någon personlig information vi har, eller om du har en oro över hur som vi har hanterat alla sekretessärenden, vänligen kontakta oss via e-post (detaljer nedan).

Conversio har en "Dataskyddsombud" som är ansvarig för frågor som rör integritet och dataskydd. Dataskyddsombudet kan nås via denna e-postadress:

Drop kafferosteri
Attn. Dataskyddsombud - Stephen Leighton
stephen@dropcoffee.se

.

Läs mer här

Vårt rosteri ligger i Rosersberg, 5 minuters bilfärd från Rosersbergs station. Vi har rostat allt fårt kaffe på vår turkosa Diedrich 25kilosrost, sen 2013.